Pravilnik o zaštiti privatnosti

Pravilnik o zaštiti privatnosti

 

1. Budget Pravilnik o zaštiti podataka

2. Koje podatke prikuplja Budget?

3. Kako Budget štiti Vaše podatke?

4. Budget on-line promocije

5. Budget on-line ankete

6. Korištenje Cookie-ja

7. Pretplata na naš email newsletter

 

Budget Pravilnik o zaštiti privatnosti

 

1.            Budget Pravilnik o zaštiti podataka

Molimo vas za ime, telefonski broj i e-mail adresu. Te su nam informacije potrebne za obradu vaše rezervacije te kako bismo vas mogli kontaktirati ako imamo bilo kakvih problema s vašim zahtevom ili poslati elektronsku potvrdu rezervacije. Ukoliko ste član, povezujemo Vaš članski broj sa informacijama koje čuvamo u našoj glavnoj korisničkoj bazi podataka kako bi se ubrzao proces rezervacije.

Poslujemo prema Pravilniku u nastavku poštujući privatnost podataka o klijentima:

Zadržat ćemo lične informacije koje ste nam dali putem ove stranice kao deo naše evidencije koja nam pomaže da zadržimo i poboljšamo administraciju i menadžment našeg rent a car poslovanja. S obzirom da smo dio međunarodne grupe koja posluje sa Budget Rent a Car sistemom, s vremena na vreme ćemo s drugim firmama koje također posluju sa Budget Rent a Car sistemom (locirane unutar i izvan Evrope) podeliti informacije koje se odnose na upravljanje uslugom iznajmljivanja vozila, a koje mogu uključivati ​​lične informacije dostavljene putem ove stranice. Osim ako nam niste dali svoj pristanak Vaši lični podaci neće se koristiti u druge svrhe.

Korisnici su dobrodošli u bilo koje vreme proveriti informacije koje čuvamo o njima te kako bi se izvršile potrebne izmene i dopune tih informacija.

Da biste proverili te informacije molimo kontaktirajte customer.care@budget.rs navodeći svoje ime i adresu.

 

2.            Koje podatke prikuplja Budget?

IP adresa: Prikupljamo vašu IP adresu prilikom posete našoj stranici. Ona samo identifikuje vaš ISP (Internet Service Provider) i ne sadrži nikakve informacije o vama kao pojedincu. Mi koristimo te informacije kako bi nam pomogle shvatiti odakle sve dolazi promet našim stranicama.

 

3.            Kako Budget štiti Vaše podatke?

Ako je potrebno osiguranje zaštite podataka kao što su detalji o kreditnoj kartici koristimo Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju šifriranja softvera.

4.            Budget on-line promocije

Ako učestujete u igrama koje nudimo na našoj stranici, tražit ćemo od vas da unesete neke lične podatke kako bismo Vas mogli obavestiti ako je to potrebno. Tačne uslove i odredbe ili pravila svake igre/izvlačenja nagrada biće objavljeni na vreme i mogu varirati. Ako nagradu nudi treća strana možda ćemo morati otkriti podatke relevantne trećoj strani kako bi se olakšala distribucija bilo kojih nagrada.

5.            Budget on-line ankete

Kada učestvujete u bilo kojoj on-line anketi od Vas se može tražiti da dostavite određene lične podatke, na primer, demografski podaci kao što su godine i/ili prihodi. Možete pružiti sve ili ništa, kako god izaberete. Rezultati anketa koristit će se isključivo za poboljšanje elemenata i iskoristivosti stranice, a ne za bilo koju drugu svrhu.

6.            Korištenje Cookie-ja

Jedan od načina kojim prikupljamo podatke o vama prilikom korištenja naše web stranice je kroz korištenje Cookies-a. Cookies je skup podataka koji web server čuva na vašem računaru. Oni omogućuju web stranici da prepozna Vaš računar i "zapamti" Vaše ulaze kako se premeštate sa stranice na stranicu, ili kada s vremena na vreme posetite web stranicu koristeći isti računar. Ono će osigurati funkcije kao što su Quick Quote i personalizovani  pozdravi između poseta.

Tip "cookies-a" koje koristimo na našoj web stranici poznati su kao " trajni cookies ". Treba napomenuti da se trajni "cookies" nalaze u pregledaču dok se ne izbrišu. Ako ne želite da trajne "cookies" ostanu na vašem računaru, možete ih izbrisati korištenjem postavki pregledača.

Stavka Pomoć na traci pregledača većine pregledača reći će vam kako sprečiti vaš pregledač od prihvaćanja novih "cookies-a", kako da Vas pregledač obavesti kada primite novi "cookie" te kako deaktivirati "cookies-e". Međutim, "cookies" vam omogućuju da u potpunosti iskoristite neke od Budget korisnih funkcija stoga Vam preporučujemo da ih ostaviti uključenima.

Vaš pregledač ili drugi instalirani softver mogu Vam dopustiti da ograničite korištenje trajnih "cookiesa" ili svih "cookiesa". Ako odlučite da ne dopuštate korištenje samo trajnih "cookiesa", još uvek možete uživati ​​u funkcionalnosti na našoj web stranici, međutim, ako to učinite, morat ćete ponovno unositi podatke kada počinjete novu sesiju.

Ako ostavite uključene "cookies", budite sigurni da se odjavite kad završite korištenje zajedničkog računara.

6.            Pretplata na naš email newsletter

Naš e-mail newsletter pruža pretplatnicima najnovije informacije o cenama, ponudama, proizvodima, uslugama i igrama. Naš newsletter poslat ćemo samo onim korisnicima koji su pristali da ga prime.

Kada pristanete na primanje našeg newslettera tražiti ćemo samo adresu e-pošte. S vremenom možemo tražiti dodatne lične informacije o vama. Pružanje ovih informacija je dobrovoljno i koristit će se za prilagođavanje sadržaja Vašeg newslettera, tako da je relevantan za vas.

Možete ga odjaviti u bilo kojem trenutku, te će Vam se dati mogućnost da to učinite iz svakog newslettera kojeg vam pošaljemo.

 

Privacy Policy

1. Budget data protection policy
2. What data does Budget collect?
3. How does Budget protect your data?
4. Budget on-line promotions
5. Budget on-line Surveys
6. Use of Cookies
7. Subscribing to our email newsletter
 
Budget Privacy Policy
 
1.Budget data protection policy
 
We ask for your name, telephone number and e-mail address. This helps us to process your booking, to contact you if we have any problems with your request or to send you an electronic confirmation of the booking. If you are a member we link your membership number to the information we keep in our main customer database in order to speed up your booking process.
 
We operate the following policy with regard to the privacy of customer data: 
 
We will maintain the personal information provided via this site as part of our records to assist us to maintain and improve our administration and management of our car rental business. As we are part of an international group operating the Budget Rent A Car System, we will from time to time share with other companies operating the Budget Rent A Car System (located inside and outside Europe) information relating to our car rental service operations, which may include the personal information provided via this site. Unless you have given us your consent your personal information will not be used for any other purpose.
 
Customers are welcome to see the information held about them at any time and to make the necessary amendments to keep the information up to date.
To see information please contact customer.care@budget.rs quoting your name and address.
 
 
2.What data does Budget collect? 
IP address: We collect your IP address when you visit our site. This only identifies your ISP (Internet Service Provider) and does not contain any information about you as an individual. We use this information to help us understand more about where our site traffic originates
 
3.How does Budget protect your data?
If any security is needed to protect information such as credit card details we use Secure Socket Layer (SSL) technology encryption software. 
 
 
4.Budget on-line promotions
If you enter any competitions we offer on our site, we will ask you to enter certain personal information so we can notify you if necessary. Exact terms and conditions or rules of each competition/ prize draw will be posted at the time and may vary. If a prize is offered through a third party we may need to disclose information to the relevant third party in order to facilitate the distribution of any prizes.
 
 
5.Budget on-line Surveys
When you participate in any on-line surveys you may be asked to supply certain personal information, for example, demographic data such as age and/or income. You can provide all or none as you so choose. Survey results will only be used to improve the site features and usability and not for any other purpose.
 
 
6.Use of Cookies
 
One way we collect information about you when you use our website is through the use of Cookies. Cookies is a set of data that a website server stores on your computer. Cookies enable the website to recognise your computer and to "remember" your entries as you move from page to page, or when you visit the site from time to time using the same computer. It will provide features such as Quick Quote and personalised greetings between visits.
 
The type of cookies we use on our website are known as "persistent cookies". It should be noted that persistent cookies reside in a browser until they are deleted. If you do not want the persistent cookies to remain on your computer, you can erase them through use of your browser settings.
 
The Help menu on the menu bar of most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookie and how to disable cookies altogether. However, cookies allow you to take full advantage of some of Budget's useful features and we recommend that you leave them turned on. 
 
Your browser or other software you install may permit you to restrict the use of persistent cookies or all cookies. If you elect not to permit the use of persistent cookies only, you may still enjoy the functionality of our website; however, if you do so, you will need to re-enter data when starting a new session.
 
If you do leave cookies turned on, be sure to sign off when you finish using a shared computer.
 
 
6.Subscribing to our email newsletter
 
Our email newsletter provides subscribers with the latest information on prices, offers, products, services and competitions. We will only send our newsletter to users who have agreed to receive it.
 
When you agree to receive our newsletter we will ask for a minimum of your email address. Over time we may ask for additional personal information about you. Providing this information is voluntary and will be used to customise the content of your newsletter so it is relevant to you.
 
You can unsubscribe at any time and will be given the option to do so from each newsletter we send you.