Rent a Car Beograd Uslovi najma

OPŠTE ODREDBE I USLOVI RENT A CAR NAJMA

Panalex A.D. Beograd (Budget rent a car) u daljem tekstu Najmodavac, iznajmljuje Najmoprimcu u daljem tekstu Najmoprimac, čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

 1. Da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:
 • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora da ima minimum 21 godinu za najam kategorija od A/MDMR do E/EWMR I vozačku dozvolu najmanje 2 godine
 • da ima minimum 23 godine za najam kategorija K/CDMR do U/IWMR I vozačku dozvolu najmanje 3 godine
 • da ima minimum 25 godina za najam kategorija J/SCMR do F/XFAR I vozačku dozvolu najmanje 5 godina
 • da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
 • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca
 • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca
 • da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 1000 kilometara za svaki dan korišćenja vozila
 • da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama te da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu;
 • da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21 do 25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše kao drugi vozač na Ugovoru o najmu i vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu
 • da će snositi troškove utrošenog benzina

Penal za gubitak garancije proizvođača vozila

“Budget rent a car strogo poštuje servisne interval proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.”

Najmoprimac je dužan da odmah I bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje I ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal zbog gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila.

 1. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.
 2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila propisanog od proizvođača vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).
 3. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se polaže isključivo putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica vozača (Visa, Master, Amex). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma.

Minimalna visina depozita je 500,00 Eur u dinarskoj protivvrednosti .

Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

*** Budget rent a car ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na Vašem računu u svrhu depozita za najam vozila, Vam neće biti na raspolaganju. Budget rent a car će na kraju najma odblokirati Vaša sredstva ali ne snosi odgovornost za vreme potrebno Vašoj Banci da procesuira deblokadu Vašeg novca.

 1. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Lica od 21 do 25 godina starosti plaćaju Taksu za mlade vozače u iznosu od 10,00 EUR + PDV po danu najma, a maksimalno 50,00EUR + PDV za ceo najam, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

Lica od 70 do 75 godina starosti plaćaju Taksu za starije vozače u iznosu od 10,00 EUR + PDV po danu najma, a maksimalno 50,00EUR + PDV za ceo najam, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

 1. U cenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.
 2. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu – u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u

saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Krađu vozila za vreme najma – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila.

Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa.

 1. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos finansijskog gubitka Najmodavca nastalog zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za ugovorenu grupu vozila.
 2. OSIGURANJE ZA ŠTETE NASTALE NA VOZILU – CDW

Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW.

Najmoprimac će u slučaju štete na vozilu platiti Taksu za obradu štete u iznosu od 25,00EUR + PDV, po štetnom događaju, u dinarskoj protivvrednosti.

Najmoprimac je dužan da obezbedi pisanu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu

 

 1. OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW

Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.

Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema važećem katalogu AMSS (Auto Moto Saveza Srbije).

 

 1. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je u celosti odgovoran za :

štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola
štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji
štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno

 1. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese

Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:

 • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode
 • što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao
 • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije i hitne pomoći
 • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca
 1. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

 

 1. OSIGURANJE PUTNIKA – PAI

Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za sve putnike (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika

Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša

 1. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.
 2. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila
 3. Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.
 4. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.
 5. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.
 6. Najmodavac u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, ovim putem upoznaje klijenta o obradi njegovih podataka o ličnosti. Najmodavac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnom da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama, radi pružanja usluga klijentu. Najmodavac podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti, a na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Najmodavac podatke o ličnosti može dostavljati pojedinim pravnim i/ili fizičkim licima ili drzavim organima (policija, sud opste nadleznosti ili prekrsajni sud). Mogući korisnici podataka o ličnosti koje klijent dostavlja su regulatorna tela i državni organi kojima je Najmodavac dužan da dostavi podatke u skladu sa zakonom. Najmodavac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonom i dobrovoljnim pristankom klijenta.

Potpisom Ugovora o najmu, Najmoprimac potvrdjuje da ga je Najmodavac, kao rukovalac podacima o ličnosti, prethodno upoznao sa pravilima i principima obrade podataka o ličnosti, te da je iste razumeo. Na osnovu navedenog, Najmoprimac daje dobrovoljni pristanak da Najmodavac može vršiti obradu Najmoprimčevih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti.

 1. Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po prodajnom kursu poslovne Banke Najmodavca u dinarskoj protivvrednosti.