Dodatni uslovi najma vozila

 1. Obračun usluge najma je iskazan u Dinarima (RSD).
 2. Cena najma uključuje vreme najma, pređenu kilometražu, Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog zakonom i polisom obaveznog osiguranja Osiguravajućeg društva kod kojeg Najmodavac osigurava vozilo osim ukoliko Ugovorom o najmu nije drugačije predviđeno.
 3. Najmoprimac je materijalno odgovoran za štete prouzrokovane trećim licima, preko zakonom propisanog iznosa, nastale u udesu njegovom krivicom.
 4. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa i 100 km koliko će Najmoprimcu biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometara.
 5. Prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne zaračunava. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma.

5a. U slučaju produžetka najma neovlašćenog od strane najmodavca, najmoprimcu će se za svaki dan neovlašćenog najma pored dnevne tarife određene ugovorom o najmu, naplatiti i fiksna naknada u iznosu od 360.00EUR u dinarskoj protivvrednosti.

 1. U slučaju uklanjanja oznaka najmodavca sa vozila, najmoprimac će platiti Taksu za debrendiranje vozila, u iznosu od 25,00EUR + PDV, u dinarskoj protivvrednosti.

Odgovornosti i osiguranja

Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW

 1. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za štete na iznajmljenom vozilu nastale u saobraćajnom udesu i van njega ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu-CDW
 2. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za štete na vozilu nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti oštećenja. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti oštećenja do maksimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila. Učešće u šteti se obračunava za svaki štetni događaj.
 3. Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za štete – SCDW, Najmoprimac može dalje smanjiti vrednost Učešća u vrednosti oštećenja do minimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila u Cenovniku učešća u slučaju štete. Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima kupovinom osnovnog osiguranja (CDW), važe i kupovinom dodatnog osiguranja (SCDW, PCDW).
 4. Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za štete nastale na tim teritorijama, Najmoprimac plaća punu vrednost oštećenja na iznajmljenom vozilu.

OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW

 1. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za gubitak nastao krađom / nestankom iznajmljenog vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu/gubitak vozila.
 2. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za krađu/gubitak vozila nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti iznajmljenog vozila. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti nestalog/ukradenog vozila u iznosu posebno propisanom za svaku grupu vozila.
 3. Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za krađu / gubitak Vozila – STHW, Najmoprimac može dodatno smanjiti svoj finansijski rizik od učešća u krađi/gubitku vozila do propisanog iznosa za svaku grupu vozila u Cenovniku učešća u slučaju krađe / gubitka vozila.Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima kupovinom osnovnog osiguranja (THW), važe i kupovinom dodatnog osiguranja (STHW, PCDW).
 4. U slučaju krađe / gubitka vozila u toku najma, gde krađa / gubitak nije prijavljen nadležnom organu Policije i / ili u slučaju da Najmoprimac ne dostavi sva dokumenta i ključeve vozila, Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog / ukradenog iznajmljenog vozila.
 5. Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za krađu/nestanak vozila nastalu na tim teritorijama, Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog/ukradenog vozila.

Osiguranje putnika – PAI

 1. Najmoprimac može osigurati putnike (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost/smrt nastalu udesom vozila, ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika za odgovarajuću grupu vozila po Cenovniku ličnog osiguranja putnika.
 2. Putnici (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu su osigurani za slučaj smrti i / ili inivaliditeta na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.

Dodatne usluge najma vozila – Cenovnik

 1. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica Budget-a a na teritoriji šireg centra grada u kojem Budget ima poslovnicu se naplaćuje 25,00 Eur + PDV po usluzi.
 2. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se posebno utvrdjuje i ugovara.
 3. Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice se tarifira sa 25 Eur + PDV po usluzi.
 4. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje po važećoj tržišnoj ceni na dan vraćanja vozila + 30,00EUR + PDV za uslugu tank servisa.
 • Iznos nedostajućeg goriva koji se naplaćuje prilikom vraćanja vozila je iskazan na Ugovoru o najmu.
 • U slučaju sipanja pogrešne vrste goriva u iznajmljeno vozilo Najmoprimac će snositi svu nastalu štetu:
 • Usluge odvoženja vozila do ovlašćenog servisa, usluge servisiranja vozila, pun rezervoar goriva i manipulativne troškove.
 1. Spoljno pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 20,00 Eur + PDV po pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 200,00 Eur + PDV, čišćenje jednog zaprljanog sedišta 20,00 Eur + PDV
 2. Sedište za decu/bebe se dodatno naplaćuje 6,67 Eur + PDV po danu najma, a maksimalno 66,67EUR + PDV za ceo najam. Uništeno sedište za decu/bebe se naplaćuje 100,00 Eur+PDV. Čišćenje jako zaprljanog sedišta za decu/bebe se naplaćuje 10,00 Eur+PDV.
 3. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 10,00 Eur + PDV po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 50,00 Eur+PDV.
 4. Dodatni vozač se naplaćuje 6,67 Eur + PDV po danu najma, a maksimalno 66,67 EUR + PDV za ceo najam.
 5. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: naplatci, ratkapne, pneumatici, donji postroj, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.
 6. Uništeni pneumatik se naplaćuje po cenovniku oštećenja vozila, a maksimalno 300,00 Eur+PDV
 7. Obavezna zimska oprema se naplaćuje 3,00 Eur po danu najma + PDV za sve najmove započete u periodu između 01.11.-31.03. Maksimalan iznos po najmu je 42,00 Eur + PDV.
 8. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja Najmoprimac plaća u celosti po definisanom Cenovniku oštećenja vozila
 9. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu /izgubljena dokumenta vozila Najmoprimac plaća dodatni trošak od 150,00 Eur + PDV.
 10. Korišćenje GPS uređaja/Navigacije se naplaćuje 5,00 Eur + PDV po danu najma a najviše 50 Eur+PDV po najmu. Izgubljeni/uništeni GPS uređaj se naplaćuje 100 Eur +PDV
 11. Korišćenje WiFi uređaja naplaćuje se 5,00EUR + PDV po danu najma.
 12. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 6,67EUR + PDV po danu najma, a maksimalno 66,67EUR + PDV za ceo najam.
 13. Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najma su odgovornost Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju sa 30,00 Eur + PDV.
 • Administrativna taksa za obradu komunalnih I saobraćajnih prekršaja se tarifira sa 25 Eur + PDV.

Ostali uslovi najma

 1. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimcu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju. Međunarodni jednosmerni najam nije dozvoljen za neke države I lokacije.
 2. Angažovanje vozača se posebno ugovara I naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira Budget poslovnicu.
 3. Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac plaća Porez na dodatu vrednost (PDV) u visini od 20%, što je posebno iskazano na Ugovoru o najmu.
 4. Depozit je obavezan je za sve Najmoprimce i iznosi minimalno 500,00 Eur po najmu. Za sve grupe vozila Najmoprimac mora posedovati jednu/dve od kreditnih kartica koju prihvata Najmodavac. Kod takvih najmova Najmodavac će izvršiti preautorizaciju na kreditnoj kartici Najmoprimca. Po vraćanju vozila i izmirenju troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu / stornirati iznos preatorizacije na njegovoj kreditnoj kartici.
 5. U svim vozilima najmodavca zabranjeno je pušenje. Ukoliko se ustanovi da je za vreme trajanja najma ovo pravilo prekršeno, najmoprimac će platiti naknadu od 100,00EUR + PDV, u dinarskoj protivvrednosti.
 6. Rok plaćanja fakturisanih iznosa po završetku najma je 0 dana od dana fakturisanja. U slučaju neblagovremene uplate dodatno se obračunava zakonska zatezna kamata.

Završetak ugovora pre navedenog roka

Kada mi raskinemo ugovor ranije U nekim situacijama, mi ćemo tražiti raskid ugovora ranije. U ovom odeljku kad kažemo ‘Vi’ mislimo:

 • Lice naznačeno u ugovoru o zakupu
 • Bilo koji vozač
 • Svako ko vrši plaćanje zakupa

Fizička lica

Ako iznajmljujete vozilo kao fizičko lice, odmah možemo raskinuti ugovor ukoliko:

 • saznamo da je bilo koja od Vaših stvari oduzeta od vas dok ne isplatite svoje dugove; ili
 • izdata poternica za Vama; ili
 • proglašeno Vaše bankrotstvo
 • raskinete ugovor na način koji nas dovodi do značajnog gubitka ili štete ili na način koji se ne može ispraviti.

Kompanije ili ortakluk

Ako iznajmljujete vozilo u ime kompanije ili ortaka, mi odmah možemo raskinuti ugovor ukoliko:

 • kompanija ili ortakluk odlazi pod prinudnu upravu ili likvidaciju; ili
 • kompanija ili ortakluk raspisuje sastanak svojih poverilaca; ili
 • saznali smo da je kompaniji ili ortakluku oduzeta roba sve dok ne isplati dugove; ili
 • Vi, kompanija ili ortak raskidate ugovor na način koji nas dovodi do značajnog gubitka ili štete ili na način koji se ne može ispraviti

Šta ovo znači

Ukoliko prekršite ugovor tako što ne radite ono što ste se saglasili, morate platiti:

 • bilo koji iznos koji nam se dugujete po ugovoru i zbog gubitaka koje nastaju kao krajnji rezultat, pod uslovom da su gubitke obe strane mogle predvideti prilikom potpisivanja ugovora, i da su mogli nastati u slučaju ako prekršite ugovor (poznati kao “predvidivi gubici”).

Predvidivi gubici mogu uključivati:

 • gubitak prihoda od zakupa,
 • troškove popravke ili zamene oštećenih predmeta, ili
 • bilo koji iznos koji moramo da platimo trećoj strani ako zakasnimo da im vratimo vozilo. Takođe možete izgubiti korist od bilo kakvih pokrića štete, proizvoda za umanjenje učešća u šteti, ličnog osiguranja od nesreće i osiguranja od odgovornosti treće strane.

Nećete morati da plaćate gubitke koji nisu direktno povezani sa kršenjem ugovora ili gubitaka koji nisu predvidljivi. Mi ćemo Vam nadoknaditi troškove ako možete dokazati da Vi ili bilo koji dodatni vozač nije odgovoran za kršenje ugovora ili da troškovi nisu bili prouzrokovani sa Vaše strane ili bilo kojeg dodatnog vozača. Kada ne vratite vozilo i / ili bilo koji dodatni pribor koji ste iznajmili u roku od 1 dana od dana završetka ugovora, mi ćemo to tretirati kao nepoštovanje roka za vraćanje vozila

Ukoliko mi uradimo nešto pogrešno

 • Ako mi prekršimo ugovor, možete ga odmah raskinuti.

Šta morate učiniti

Ako odlučite da raskinete ugovor zbog toga što smo ga mi prekršili, odmah nam saopštite. Morate vratiti vozilo i bilo koji dodatni pribor što je pre moguće. Još uvek morate platiti kompletan iznos zakupa koji nam prema ugovoru dugujete za najam do datuma povratka i pregleda vozila. Morate učiniti sve što možete da smanjite (ili ublažite) gubitke koje trpite.

Šta mi moramo učiniti

Ništa u ugovoru ne umanjuje Vaše zakonsko pravo. Međutim, ako prekršimo ugovor tako što ne radimo ono što smo se saglasili, moramo Vam platiti za gubitke koji nastanu kao krajnji rezultat, pod uslovom da su gubitke obe strane mogle predvideti prilikom potpisivanja ugovora, i da su mogli nastati u slučaju ako prekršimo ugovor (poznati kao “predvidivi gubici”). Predvidivi gubici mogu uključiti Vaše razumne troškove korišćenja alternativnih prevoznih sredstava tokom prvobitnog perioda iznajmljivanja.

Nećemo biti odgovorni za Vaše predvidive gubitke u kojima ste bili u mogućnosti da ih nadoknadite od nekog drugog. Nećemo platiti gubitke koji nisu direktno povezani sa našim neuspehom da Vam obezbedimo vozilo ili gubitke koje Vi i mi nismo mogli predvideti (kao što je gubitak dobiti ili gubitak mogućnosti).

Ako prekršimo ugovor zbog nepredvidivog ili neizbežnog događaja – kao što je teroristički akt ili prirodna katastrofa – od nas neće biti traženo da se ponašamo u skladu sa našim obavezama prema ugovoru tokom trajanja ovakvog događaja.

Ništa u ugovoru neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost za (i) prevaru; (ii) smrt ili ličnu povredu uzrokovana našim nehatom; ili (iii) bilo koja druga odgovornost u meri u kojoj zakon kaže da se ne može isključiti ili ograničiti.

Potrošač (klijent) ima pravo da reklamaciju ili žalbu na uslugu podnese lično u bilo kojoj od poslovnica ili elektronski putem maila

Kao korisnici usluga iznajmljivanja vozila radi ostvarenja svojih prava iz čl 52 i 81 Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka možete da izjavite reklamaciju kod direktora ili u bilo kojoj od poslovnica.

Reklamacija se može izvršiti na sledeće:

Telefonom na broj 011 311 30 50

Pisanim putem na adresu: Panalex a.d. Omladinskih brigada 90a

Elektronskim putem na e mail adresu customercare@budget.rs

Odnosno na trajnom nosaču zapisa uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o izvršenoj usluzi (kopija računa, ugovor o najmu, slip i sl.)

Panalex a.d. ima rok od 8 dana da po prijemu reklamacije odgovori na istu, a o čemu vodi urednu evidenciju.